AKTUALNOŚCI

SKO uchyla decyzję dot. kruszarni

2019-12-15

Dzięki determinacji społecznej wielu mieszkańców kolejny raz udało się zatrzymać budowę kruszarni. Orzeczeniem SKO, poprzednia decyzja urzędników została uchylona i sprawa ponownie będzie rozpatrzona, tym razem przez prezydenta Jarosława Klimaszewskiego. Z pełną treścią orzeczenia można zapoznać się w siedzibie SKO. Ogólną informację dotyczącą postępowania SKO przedstawiamy poniżej.      

Szanowni Państwo, w trosce o zapewnienie mieszkańcom niezakłóconych warunków życia oraz zachowanie walorów przyrodniczych Lipnika, podejmujemy korki w celu uniemożliwienia powstania uciążliwych inwestycji jak np. kruszarnia kamienia.

 

Z uwagi na ”naruszenia przepisów prawa materialnego i przepisów procedury  oraz biorąc pod uwagę, że konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania w szerszym zakresie” Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) wydało orzeczenie, którym UCHYLA postanowienie urzędu i kieruje do PONOWNEGO rozpatrzenia przez Urząd Miejski decyzję określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia p.n. ”Kruszenie kamienia naturalnego… przy ul Krakowskiej”(zwana dalej ”decyzją”).

Postępowanie to zostało przeprowadzone po tym jak w 2019 roku ponad 240 osób odwołało się do SKO,  wnosząc szereg uwag do przedstawionego przez inwestora raportu oddziaływania kruszarni na środowisko oraz poprawności procedury wydania ”decyzji” prowadzonej przez urząd.

SKO, uznając argumenty z odwołań mieszkańców, po raz pierwszy już na początku 2019 roku uchyliło ”decyzję” urzędu miejskiego. Jednak sprawa została przez inwestora zaskarżona do WSA, który z kolei uchylił orzeczenie SKO i skierował do ponownego rozpatrzenia przez to kolegium.

Tak też się stało. SKO ponownie rozpoznało sprawę odwołań i podtrzymało swoją decyzję z początku roku nakazując Urzędowi Miejskiemu ponownie przeprowadzić procedurę wydania ”decyzji” określającej środowiskowe uwarunkowania dla kruszarni.

W uzasadnieniu SKO wskazało m.in. na to, że:

  • decyzja zawiera niespójność w określeniu terenu inwestycji, co uniemożliwia określenie obszaru oddziaływania, co z kolei niezbędne jest do określenia stron postępowania i sprawdzenia czy kruszarnia będzie negatywnie oddziaływać na tereny i domy będące w obszarze oddziaływania;
  • opinie organów i uzasadnienie RDOŚ są bezprzedmiotowe, gdyż po obecnym oświadczeniu inwestora dotyczą innego obszaru;
  • konieczne jest zweryfikowanie obszaru drogi dojazdowej, którą ma być dokonywany codzienny transport kruszywa. Wątpliwość budzi wskazanie jako dojazdu trasy o charakterze ”ciągu pieszego” (wg MPZP). Należy wyjaśnić legalność dojazdu do inwestycji – co zostało pominięte.
  • ocena oddziaływania winna uwzględnić również wpływ na obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej;
  • wobec zarzutów odwołujących stron oraz konfliktów społecznych urząd winien rozważyć możliwość powołania biegłego, który ustali na które działki inwestycja może wpływać negatywnie.

 

Decyzja zapadła na posiedzeniu 29 listopada 2019 roku. Strony mają 14 dni na sprzeciw do WSA.

« powrót
MENU

PRZYDATNE LINKI