AKTUALNOŚCI

Opinia na temat postawy radnych i władz miasta w sprawie terenów przemysłowych

2015-11-03

Na sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej w dniu 29 października 2015 roku nie została podjęta przygotowana przez Radnych PIS i Radną KWW Niezależni.BB Małgorzatę Zarębską popierana m.in. przez Radę Osiedla Lipnik i Stowarzyszenie Atmosfera, a nade wszystko ponad 4100 mieszkańców Lipnika, Kóz, Hałcnowa i Białej, uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego Uchwałą Nr XXII/576/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku, w rejonie składowiska odpadów komunalnych, pomiędzy ul. Krakowską a torem kolejowym (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. poz. 4617). Zgodnie z intencją Radnych w/w uchwała miała na celu wyeliminowanie błędnej, wydanej bez należytej konsultacji społecznej, uchwały z 2012 roku przewidującej w Lipniku możliwość lokalizowania inwestycji mających szkodliwy wpływ na środowisko naturalne, w tym życie i zdrowie mieszkańców gęsto zaludnionych dzielnic miasta o charakterze mieszkaniowym.

Pomimo wyraźnego sprzeciwu kilku tysięcy mieszkańców, Radni KWW Jacka Krywulta i Platformy Obywatelskiej (ignorując głosy nie tylko mieszkańców, ale i wszystkich Radnych PIS i Małgorzaty Zarębskiej) nie dopuścili do porządku obrad w/w uchwały, odkładając w czasie podjęcie decyzji. Niektórzy Radni, a to w szczególności Szczepan Wojtasik z KWW Jacka Krywulta i Adam Wykręt z Platformy Obywatelskiej sprzeciwili się podjęciu w dniu 29 października 2015 roku w/w uchwały pomimo wcześniejszej deklaracji na spotkaniu Rady Osiedla Lipnik z Radnymi (w dniu 27 października 2015 roku w obecności przedstawicieli Stowarzyszenia Atmosfera i mieszkańców Lipnika), iż będą za podjęciem uchwały o przystąpieniu do opracowywania nowego planu. Warto również zauważyć, iż Radni Szczepan Wojtasik i Adam Wykręt, jeszcze przed wyborami parlamentarnymi, w dniu 22 września 2015 roku wspólnie z innymi Radnymi, wnieśli do Rady Miasta inny wniosek o pilne przystąpienie do opracowywania nowego planu zagospodarowani przestrzennego (w miejsce planu 116), do którego to wniosku, ażeby nie być gołosłownymi, link  uprzejmie zamieszczamy:

http://rm.um.bielsko.pl/bielsko/web/uploads/pub/pages/page_3668/text_images/int_agorgon_22092015.pdf

Tym samym przedkładaniem partykularnego interesu ugrupowań politycznych Radnych KWW Jacka Krywulta i Platformy Obywatelskiej nad interesami społeczności lokalnej tłumaczyć należy zaniechanie podjęcia w dniu 29 października 2015 roku uchwały, która umożliwiłaby przystąpienie do opracowywania nowego planu. Postawę Radnych Szczepana Wojtasika i Adama Wykręta, reprezentujących m.in. wyborców z Lipnika, jak również postawę kolegów i koleżanek z ich ugrupowań politycznych (poza Radną Agnieszką Gorgoń-Komor nieobecną na sesji) należy poddać, w ocenie piszących niniejsze słowa, pod ocenę i rozwagę wyborców w przyszłych wyborach samorządowych. Radni ci bowiem, kierując się wskazaniami tzw. dyscypliny klubowej w trakcie głosowania w dniu                              29 października 2015 roku, zapomnieli, iż nade wszystko są reprezentantami swoich mieszkańców, którzy to właśnie im zaufali w akcie wyborczym.

Odnosząc się do stanowiska Pana Prezydenta Jacka Krywulta, które zajął w trakcie posiedzenia Rady Miejskiej, wskazać należy, iż ewentualne odszkodowanie, którym Gminie Bielsko-Biała grozi inwestor, podlegać będzie weryfikacji przez niezawisły Sąd. W świetle art.36 i n. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym inwestorowi i innym właścicielom gruntów należy się odszkodowanie za rzeczywistą szkodę. Biorąc pod uwagę kompletny brak infrastruktury (brak sieci wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej) dla terenów usługowo-przemysłowych, brak odpowiednich dróg dojazdowych, wyraźny sprzeciw mieszkańców terenów bezpośrednio sąsiadujących, należy zakładać, iż cena działki o przeznaczeniu mieszkaniowo-usługowym (takich zapisów w planie domagają się mieszkańcy) nie będzie znacząco odbiegać od ceny działki o przeznaczeniu usługowo-przemysłowym. A to Sąd będzie brał pod uwagę przy ferowaniu wyroku, a nie pozbawione w naszej ocenie podstaw stanowisko inwestora, czy też poczynione przez niego na własne ryzyko (bez żadnej promesy) inwestycje.

Gmina Bielsko-Biała, w świetle art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, może też rozważyć wykupienie terenów od inwestora po cenach rynkowych, ustalonych przez niezależnych rzeczoznawców lub zaproponować inny teren pod jego inwestycje, co jest godziwą ceną za likwidację rosnących napięć społecznych, spowodowanych nota bene błędną uchwałą Rady Miejskiej.

Radni, którzy sprzeciwili się podjęciu uchwały w dniu 29 października 2015 roku, przeciągając sprawę, swoim zaniechaniem zwiększają ryzyko, iż zapadną w stosunkowo niedługim czasie ostateczne decyzje administracyjne o pozwoleniu na budowę, które nie wygasną na skutek uchylenia czy zmiany planu nr 116 (art. 34 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Potrzeba odroczenia podjęcia uchwały powodowana koniecznością znalezienia kompromisu pomiędzy oczekiwaniami właścicieli terenów objętych planem, a ponad 4100 mieszkańcami Lipnika i okolic, na którą także powołuje się Prezydent Jacek Krywult, nie znajduje uzasadnienia w świetle przepisów ustawy. Samo bowiem przystąpienie do opracowywania planu nie determinuje ostatecznego rezultatu prac. Zgodnie z art. 15 powoływanej już tu wielokrotnie ustawy, to Prezydent i kierowane przez niego Biuro Rozwoju Miasta ma wyłączne kompetencje do sporządzenia projektu planu miejscowego, zawierającego część tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem. Nikt inny tego planu przygotować nie może, w tym także Radni. Innymi słowy, już po przystąpieniu do opracowywania nowego planu, w trakcie prac projektowych i konsultacji, powinien zostać wypracowany kompromis pomiędzy właścicielami gruntów objętych dotychczasowym planem, a zainteresowanymi zmianą planu.

W świetle powyższego mieszkańcy Lipnika, a jak wynika ze złożonej w dniu 29 października 2015 roku petycji, także mieszkańcy sąsiednich okolic, sprzeciwiają się inwestycjom mającym szkodliwy wpływ na środowisko naturalne, w tym życie i zdrowie mieszkańców. Swoim planom bowiem w tym zakresie  inwestor dał wyraźnie wyraz w wystąpieniu w dniu 29 października 2015 roku na forum Rady Miejskiej.

« powrót
MENU

PRZYDATNE LINKI